LU Rektors atkārtoti neatbildot uz iesniegumu pēc būtības, pārkāpj Satversmes 104.pantu, Iesniegumu likuma 5.pantu un LAPK 201.30 pantu

  0
  1497

  Pieprasa izvērtēt LU JF izpilddirektores sistemātisko naidu kurinošo rīcību.
  Iesniegums Latvijas Universitātes rektoram Indriķim Muižniekam no Igora Lukjanova.
  Interneta portālā “lvportals.lv” par pasākumu, kas notika 2016.gada 14. novembrī plkst. 15 Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā, bija rakstīts, ka tiek laipni aicināti visi interesenti: “Patriotu nedēļas ietvaros šodien, 14. novembrī, plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā visi interesenti laipni aicināti uz “Latvijas Vēstneša” grāmatu apgādā izdotās grāmatas “Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā” (2 daļās) atvēršanas svētkiem.” (skatīt šeit: http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse?id=283303 ).
  Es kā www.protesti.lv blogeris nolēmu apmeklēt grāmatas atvēršanas svētkus. Vēlos piebilst, ka pārstāvu arī biedrību “Varu Latvijas tautai” kā valdes priekšsēdētājs, esmu ieguvis arī vairākas augstākās izglītības, proti, Mg.chem., Mg.oec., bet 2012.gadā LU – arī B.iur..
  Kad pasākuma oficiālās daļas nobeigumā profesors Dr.iur. Ringolds Balodis visus klātesošos aicinājis uz neformālām sarunām pie kafijas tases, turpat LU Mazā aulā pie manis klāt pienāca LU Juridiskās fakultātes (JF) izpilddirektore Anita Brakša un man paziņoja, ka neformālās sarunas pie kafijas ir tikai “uz ielūgumiem”. To dzirdot, sapratu, ka atkal tiks īstenota kārtējā naidīgā diskriminācija pret mani.
  Kad Anita Brakša izgāja no LU Mazās aulas, lai, acīmredzot, atkal dotu komandu dažiem jaunajiem aktīvistiem mani nepielaist pie neoficiālām sarunām. Lēnā solī virzījos uz blakustelpu pie LU Mazās aulas, kur paredzētas neformālās sarunas. Kārtējo reizi man Anitas Brakšas “režijā” nācās piedzīvot vairākus pazemojošus un diskriminējošus šķēršļus: divi jaunieši (jauneklis vārdā Krišjānis un viena jauniete) pēc Anitas Brakšas “instruktāžas” man pieprasīja uzrādīt ielūgumu, atbildēju ar pretjautājumu, proti, kāds tad tas ielūgums izskatoties. Sapratu, ka prasīt ielūgumu, kurš patiesībā nemaz neeksistē, Anitai Brakšai bija tikai iemesls, lai publiski mani pazemotu un kārtējo reizi izdzītu ārā no pasākuma. Atbildes nebija, bet pie durvīm nostājusies pati “kafijas pauzes saimniece” Anita Brakša un arī man uzstājīgi pieprasīja uzrādīt ielūgumu. Anitas Brakšas attieksmi pret sevi es uztveru kā naida kurināšanu vairāku gadu garumā.
  Pamanīju, ka vairākas personas, kurām arī nevarētu būt nekāda ielūguma, brīvi ieiet neformālo sarunu telpā. Redzēju, ka biedrības “Par Satversmi” valdes locekle arī tika pazemota un neielaista pasākuma neoficiālā daļā. Pārliecināts par notiekošo netaisnību un diskrimināciju, tomēr es veiksmīgi iekļuvu neformālo sarunu telpā, kur vairāki pasākuma apmeklētāji mierīgā, viesmīlīgā gaisotnē sarunājās pie kafijas tases. Anita Brakša, nepanākot savu ne visai likumīgo nodomu īstenošanos, centās izraidīt no neformālās telpas arī pavecāku kundzīti cienījamā vecumā, pieprasot tai arī uzrādīt ielūgumu. Dzirdot to, es vēlējos aizstāvēt veco sirmgalvi, uzreiz iejaucoties šai nelikumīgā ielūgumu pieprasīšanā un sakot: “Parlamentārā izmeklēšana domāta ne tikai dažiem izredzētajiem, bet gan visai Latvijas tautai. LU JF darbiniecei neklātos pazemot, diskriminēt un izraidīt pat personas cienījamā vecumā. Šāda LU JF amatpersonas rīcība ir klajā pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un ir klaja necieņas izrādīšana arī pret vecākās paaudzes cilvēkiem.”
  Anitai Brakšai mana atbilde nepatika, viņa nekavējoties izgāja, varētu teikt, pat izskrēja laukā no neformālo sarunu telpas, jo notiekošo vēroja vairākas juristu un politiskā vidē prominentas personas. Pēc tā visa LU Mazās aulas neformālā telpā valdīja draudzīga gaisotne, pasākuma dalībnieki sarunājās savā starpā, telpa nebija pārblīvēta, un uzklātais cienasts pietika visiem.
  Personīgo nepatiku nedrīkst izrādīt sabiedriskā vietā, jo tā jau ir pazemošana un naida kurināšana. Vēlos uzsvērt, ka tas nav pirmais gadījums, kad Anita Brakša pret mani tik naidīgi izturējusies. LU 2015.gada 9.oktobrī grāmatas “Latvijas valsts tiesību avoti, valsts dibināšana, neatkarības atjaunošana, dokumenti un komentāri” atklāšanas prezentācijā, arī tiku publiski pazemots un izdzīts no pasākuma. Anita Brakša toreiz man uzrīdīja Latvijas Republikas (LR) Saeimas priekšsēdētājas miesassargus. Lai noskaidrotu incidenta iemeslus biju spiests griezties policijā. Spēkā stājies arī šajā lietā tiesas spriedums, kurā tiesa skaidrojusi, ka ar LR Satversmi saistītiem pasākumiem būtu jābūt bez ielūgumiem arī LU JF. Iesnieguma pielikumā tiek pievienots spēkā stājies tiesas spriedums uz 7 lapām (skatīt šeit: http://www.protesti.lv/tiesas-spriedums-lu-juridiska-fakultate-lr-satversmei-jabut-bez-ielugumiem/ ).
  Ļoti žēl, ka LU JF izpilddirektore pret mani tik pazemojoši izturas gadiem, pārkāpjot manas pamattiesības uz godu un cieņu, kas juridiski nostiprinātas arī LR Satversmes 95.pantā.
  Maldinoša reklāma ir aizliegta saskaņā ar Reklāmas likuma 8.panta pirmo daļu, ja publicētajā informācijā nav nekādas norādes par ielūguma nepieciešamību ieejai, tad kā likumpaklausīgs LR pilsonis ieeju attiecīgajā pasākumā uztveru kā brīvu t.i. bez ielūguma.
  Augsti Godātais LU rektora kungs, vēršos pie Jums ar savu iesniegumu, jo 2015.gada 9.oktobrī un 2016. gada 14. novembrī LU JF darbiniece īstenoja pret vairākiem publisku pasākumu apmeklētājiem nelikumīgo “izraidīšanas bosingu un mobingu”. Absurds, ka Anita Brakša, kura ieguvusi augstāko juridisko izglītību, kā LU JF izpilddirektore tik klaji un sistemātiski ignorē vairākus gadus LR tiesību normas un manas cilvēktiesības. Vai Anitai Brakšai LU Juridiskā fakultāte ir pareizā vieta? Tāpēc pieprasu, lai tiktu izskatīts jautājums par Anitas Brakšas atbilstību LU JF izpilddirektores amatam saistībā ar rīcību, kas vairākkārt bijusi neatbilstoša Latvijas Republikas Satversmei.
  Ar cieņu,
  Igors Lukjanovs
  2016.gada 25.novembris
  …Info avots: http://www.protesti.lv/pieprasa-izvertet-lu-jf-izpilddirektores-sistematisko-naidu-kurinoso-ricibu/
  Maldinoša reklāma ir aizliegta saskaņā ar Reklāmas likuma 8.panta pirmo daļu, bet ja publicētajā informācijā nav nekādas norādes par ielūguma nepieciešamību ieejai, tad likumpaklausīgam LR pilsonim ieeja attiecīgajā pasākumā būtu uztverama kā brīva t.i. bez ielūguma.
  LU Rektors, atrakstoties “tikai ķeksīša pēc”, nav atbildējis pēc būtības uz iesniegumu un tādējādi pārkāpis Latvijas Republikas Satversmes 104.pantu (“Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības”-skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=57980 ), Iesniegumu likuma 5.panta piekto daļu (“(5) Ja iesniegumā ietverta sūdzība, kurā iestādei izteikts aizrādījums vai neapmierinātība par tās kompetencē esošu jautājumu vai iestādes darbinieka rīcību, iestāde atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes vai tās darbinieka rīcībai”- skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=164501 ) un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 201.30 pantu (Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana. Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu, ja dokumenti atbilst iestādes, organizācijas vai komersanta kompetencei, — uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro- skatīt: http://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss ).

  Ja arī kādi ielūgumi bijuši, tad nav attainojama tāda LU Juridiskās fakultātes izpildirektores Anitas Brakšas pašdarbība pasākumā, kurā portāls “lvportals.lv” aicinājis visus interesentus: “Patriotu nedēļas ietvaros šodien, 14. novembrī, plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā visi interesenti laipni aicināti uz “Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā izdotās grāmatas “Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā” (2 daļās) atvēršanas svētkiem.” (skatīt šeit: http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse?id=283303 ). Kāpēc LU Juridiskās fakultātes izpildirektore Anita Brakša nodarbojas ar pašdarbību, diskrimināciju un naida kurināšanu arī ne LU Juridiskās fakultātes organizētos pasākumos?