Visiem likvidējamās „Trasta komercbankas” kreditoriem pieprasa par jaunu iesniegt visus dokumentus

  0
  549

  Visiem likvidējamās Trasta komercbankas kreditoriem, kuri vēlas atgūt vismaz daļu no saviem naudas līdzekļiem, tagad visi pamatojuma dokumenti būs par jaunu jāiesniedz jaunajam bankas administratoram Armandam Rasam (attēlā), – to rāda Pietiek rīcībā nonākusi administratora vēstule. Tās izsūtīšanu Pietiek avoti skaidro ar iespējamību, ka Rasam ir grūtības tikt pie visiem iepriekšējā administratora Ilmāra Krūma darba dokumentiem, – iespējams, tieši šī iemesla dēļ Krūms jau arī ticis atbrīvots no apcietinājuma. Pietiek šodien publisko šo, domājams, daudziem noderīgo un interesanto dokumentu:
  „From: “LAS “TRASTA KOMERCBANKA” administrators”
  Subject: LAS TRASTA KOMERCBANKA
  Labdien!
  Ar šo tiek nosūtīta informācija par nepieciešamajām darbībām, kas jāveic, lai atgūtu naudas līdzekļus, kas noguldīti likvidējamās akciju sabiedrības „TRASTA KOMERCBANKA” banku kontos. Naudas līdzekļus izmaksā kreditoriem likumā noteiktajā kārtībā pēc kreditora prasījuma saņemšanas.
  Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram – fiziskajai personai – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  1) kreditora prasījuma iesniegumu, kas satur:
   faktisko apstākļu izklāstu;
   kreditora konta numurus LAS „TRASTA KOMERCBANKA” un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;
   bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;
   detalizētu informāciju un pamatojumu par naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;
   informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1.panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē;
   kreditora elektroniskā pasta adresi un apstiprinājumu par piekrišanu elektroniski saņemt dokumentus LAS „TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesā.
  2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;
  3) dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus);
  4) pases kopiju;
  5) notariālu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona.
  Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram – komercsabiedrībai (juridiskajai personai) – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  1) kreditora prasījumu, kas satur:
   faktisko apstākļu izklāstu;
   kreditora konta numurus LAS „TRASTA KOMERCBANKA” un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;
   bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;
   detalizētu informāciju un pamatojumu par naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;
   informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1.panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē;
   kreditora elektroniskā pasta adresi un apstiprinājumu par piekrišanu elektroniski saņemt dokumentus LAS „TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesā.
  2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;
  3) dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus);
  4) pases kopiju un dokumentu, kas apliecina personas pilnvaras iesniegt kreditora prasījumu;
  5) apliecību par sabiedrības stāvokli (Certificate of Good Standing), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;
  6) apliecību par sabiedrības pārvaldes institūcijām (Ceritficate of Incumbency), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;
  7) apliecinājumu par patieso labuma guvēju.
  Visi iepriekš minētie dokumenti kreditoram vai kreditora pilnvarotajam pārstāvim, kas norādīts kreditora prasījumā, jāiesniedz klātienē LAS „TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesa administratora prakses vietas adresē Krišjāņa Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-1010 vai jānosūta pa pastu dokumentu oriģinālu formā vai notariāli apliecinātu kopiju formā (saskaņā ar starptautiskajiem prasībām par dokumentu legalizāciju) uz norādīto administratora prakses vietas adresi. Ja dokumenti tiek iesniegti personīgi, kreditors var iesniegt dokumentu kopijas, nodrošinot to atbilstības oriģināliem pārbaudi iesniegšanas brīdī. Dokumentus iesniedz latviešu, angļu vai krievu valodā. Nepieciešamības gadījumā Administrators var pieprasīt kreditoram iesniegt dokumentu tulkojumus.
  Iepriekš minētie dokumenti jāiesniedz visiem LAS „TRASTA KOMERCBANKA” kreditoriem – gan kreditoriem, kas vēl nav iesnieguši savus kreditora prasījumus LAS „TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesa ietvaros (pēc 2017.gada 10.marta), gan kreditoriem, kas kreditora prasījumus jau bija iesnieguši.
  Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 19.jūnija lēmumu lietā Nr.C30426817 no LAS „TRASTA KOMERCBANKA” administratora pienākumu pildīšanas atcelts Ilmārs Krūms un par jauno administratoru iecelts Armands Rasa. Saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu iepriekšējam administratoram ir uzlikts par pienākumu nodot LAS „TRASTA KOMERCBANKA” dokumentus un mantu Armandam Rasam, taču dokumenti saistībā ar kreditoru prasījumiem līdz šim nav nodoti.
  Ņemot vērā iepriekš minēto, kreditoriem, kas pēc LAS „TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesa pasludināšanas (pēc 2017.gada 10.marta) iesnieguši kreditoru prasījumus iepriekšējam administratoram Ilmāram Krūmam, nepieciešams iesniegt kreditoru prasījumus pašreizējam administratoram – Armandam Rasam (atbilstoši iepriekš norādītajai informācijai par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu). Atsevišķos gadījumos kreditors var tikt atbrīvots no pienākuma norādīt vai iesniegt noteiktu informāciju vai dokumentus, ja administrators jau būs tos ieguvis, par ko katrā gadījumā tiks paziņots atsevišķi.
  Kreditoriem, kas iesnieguši kreditoru prasījumus Ilmāram Krūmam pēc LAS „TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesa pasludināšanas (pēc 2017.gada 10.marta), minētais fakts ir jānorāda savā prasījuma iesniegumā, norādot datumu, kurā prasījums iesniegts, un formu, kādā tas iesniegts, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas pamato prasījuma iesniegšanu Ilmāram Krūmam.
  Kreditoriem – komercsabiedrībām (juridiskajām personām) – kas ir iesnieguši kreditoru prasījumus trīs mēnešu laikā pēc LAS „TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesa pasludināšanas (no 2017.gada 10.marta līdz 2017.gada 15.jūnijam), nepieciešams papildus iesniegt 2016.gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1.pielikuma izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu.
  Jebkādas kreditoru pretenzijas, prasības vai jautājumi ir jāsagatavo kā juridiski saistoši dokumenti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, nosūtot tos uz norādīto administratora prakses vietas adresi. Uz saņemtajiem e-pastiem, kas nesatur elektroniskos dokumentus atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, var tikt sniegtas tikai informatīvas atbildes.
  Likvidējamās akciju sabiedrības LAS „TRASTA KOMERCBANKA” administrators Armands Rasa.”
  …Info avots: http://m.pietiek.com/raksti/visiem_likvidejamas_trasta_komercbankas_kreditoriem_pieprasa_par_jaunu_iesniegt_visus_dokumentus